使用 WordPress.com 設計專業網站
立即開始使用

Heaven Eternal Life 天國永生

ETERNA VIVO  天國永生

Dio de Templo

Ĉielo

malfermu la Ĉielan Pordon

eterna vivo

Mi kredas, ke Dio sendis ŝian filon

Jesuo Kristo

mortis por ni sur la kruco por savi pekulojn

ni pentas

En la nomo de Jesuo, vi povas eniri la regnon de la ĉielo

ĉiela trezoro

la batalo FINIU! Disdonu la trezorojn de la regno de la ĉielo

Eldonita filmo Perfect World Heavenly Kingdom

La Perfekta Mondo, La Regno de Ĉielo

La mondo estas perfekta mondo, la regno de la cxielo

神的殿 天囯 開天國的門 永生生命水 天上財寶

我信上帝差派她的兒子

耶穌基督

為我們死釘在十字架上救罪人

我們悔改

籍著耶蘇的名 可以進天囯

人類很困苦

打完扙啦!! 分發天囯財寶

上映完美世界天上之囯

全球做完美世界天上之囯

圣殿之神

天堂

打开天门

永远的生命

私は神が彼女の息子を送ったと信じています

イエス・キリスト

罪人を救うために十字架で私たちのために死んだ

悔い改めます

イエスの名において、あなたは天国に入ることができます

天宝

战斗结束!!分发天国的宝物

上映电影完美世界天国

完美世界,天国

世界是一个完美的世界,天国

God of Temple

Heaven

open Heaven Door

forever life

I believe that God sent her son

jesus christ

died for us on the cross to save sinners

we repent

In the name of Jesus, you can enter the kingdom of heaven

heavenly treasure

the fight FINISH!! distribute the treasures of the kingdom of heaven

Released movie Perfect World Heavenly Kingdom

The Perfect World, The Kingdom of Heaven

The world is a perfect world, the kingdom of heaven

신전의 신

천국

천국의 문을 열어라

영원한 삶

하늘의 보물

싸움 FINISH!! 천국의 보물을 분배

영화 퍼펙트 월드 헤븐리 킹덤 개봉

완벽한 세계, 천국

세상은 온전한 세상 천국

神殿の神

天気

天国の扉を開く

永遠の人生

天国の宝物

戦いFINISH!!天国の宝物を配る

映画「パーフェクトワールドヘブンリーキングダム」を公開

パーフェクトワールド、天国

世界は完璧な世界、天国です

मंदिर के देवता

स्वर्ग

स्वर्ग का दरवाजा खोलो

चिरकाल जीवन

स्वर्गीय खजाना

लड़ाई खत्म!! स्वर्ग के राज्य के खजाने को बांटो

रिलीज हुई फिल्म परफेक्ट वर्ल्ड हेवनली किंगडम

संपूर्ण विश्व, स्वर्ग का राज्य

संसार एक सिद्ध संसार है, स्वर्ग का राज्य

dios del templo

Cielo

abre la puerta del cielo

de por vida

tesoro celestial

la lucha ¡TERMINA!! distribuye los tesoros del reino de los cielos

Película estrenada Perfect World Heavenly Kingdom

El mundo perfecto, el reino de los cielos

El mundo es un mundo perfecto, el reino de los cielos

Dio de Templo

Ĉielo

malfermu la Ĉielan Pordon

eterna vivo

ĉiela trezoro

la batalo FINIU! Disdonu la trezorojn de la regno de la ĉielo

Eldonita filmo Perfect World Heavenly Kingdom

La Perfekta Mondo, La Regno de Ĉielo

La mondo estas perfekta mondo, la regno de la cxielo

Dieu du temple

Paradis

ouvre la porte du paradis

toujours la vie

trésor céleste

TERMINEZ le combat !! distribuez les trésors du royaume des cieux

Sortie du film Perfect World Heavenly Kingdom

Le monde parfait, le royaume des cieux

Le monde est un monde parfait, le royaume des cieux

Gott des Tempels

Himmel

Himmelstür öffnen

ewig leben

himmlischer Schatz

der Kampf BEENDET!! Verteile die Schätze des Himmelreichs

………………………………

…………………………………………

我願向神悔改 創天造地

耶和華 聖經的神

I would like to repent to God

Create the world

Jehovah God of the Bible

Regno de Eterna Vivo titolo sur ĉi tiu paĝo

Mi kredas je Jesuo Kristo, kiu venis por morti por ni por forlavi niajn pekojn

ni povas adori Jesuon Kriston

ni povas en la nomo de dio

eniru la regnon de la cxielo

apostoloj premataj

Homoj tra la mondo estas devigitaj

sub kontrolo

Petu Dion malfermi la pordon de la regno de la cxielo

天囯永生標題這頁上面

我信耶穌基督 降世為我們死 洗淨我們的罪

我們可奉耶穌基督

我們可以奉神的名

進天國

使徒被壓迫

全球人活在被迫

被人控制中

求神開天國的門

Kingdom of Eternal Life title on this page

I believe in Jesus Christ who came to die for us to wash away our sins

we can worship jesus christ

we can in the name of god

enter the kingdom of heaven

apostles oppressed

People around the world are forced to

under control

Ask God to open the door of the kingdom of heaven

mia prezidanta parolado

Unuigu la mondon Revenu al Dio ĉi tie

Dankon tra la mondo

La unua en la mondo sendi 100 milionojn da elektronika valuto al ĉiu persono

Tutmondaj landoj ankaŭ havos kelkajn sistemojn

Ĉiuj ili estas ankaŭ por aĉeti ĉiutagajn necesaĵojn por manĝaĵo, vestaĵo, loĝado kaj transportado.Post 2 jaroj de uzo ili ne plu bezonas uzi monon.Homoj vivas feliĉe.

Ĉiuj iras al la plene aŭtomata Mega Mall manĝbufedo Reduktu fornojn kaj reduktu poluon

Manĝaĵoj estas reprenitaj en la mega-skatolo-stoka skatolo Malpakitaj Ĉiuj aĵoj malpakitaj Estas giganta aŭtomata ŝarĝmaŝino ĉe la pordo

Vi povas uzi la monon, se vi volas

Ĉar ĉiuj provis esti malfeliĉa, mizera kaj mizera en la pasinteco

ne plu aperas

Post tio, ĉiuj kredis je la instruo de la Biblio

Povas eniri la regnon de la cxielo

Unue faros la perfektan mondon

estos ĉielo

Malbona reproduktado de malbona manĝaĵo

trinkas

Ne bona por reofendi

Dek Ordonoj Adulterio (Manĝaĵo-Ŝampuo influas malpuran manĝaĵon laŭ la Biblio)

ne plu bona

1 taga laboro dum 3 monatoj

Neniu rango, reciproka kunlaboro

Kiel dungito de Apple-butiko

Post 2 jaroj, landoj tra la mondo ne bezonos monon

Produkta interŝanĝo Estas videoj por instrui homojn produkti rimedajn produktojn Tutmonda aŭtomata produktada mekanizado

Homoj nur ludas la reston de la tempo

iuj naturaj aferoj

(video foto)

………………………………………….. …. ………………………………..

Trovu kelkajn homojn por iri al la templo kaj trovi Davidon por malfermi la pordegojn de la regno de la ĉielo. . . . . . .

Bonvolu unue scii la biblion

Se vi sentas, ke la mondo havas amon

Bonvolu forigi malbonajn mallongajn filmetojn memstare

Ne bona, publikigu malbonajn librojn denove

mia prezidanta parolado

Unuigu la mondon Revenu al Dio ĉi tie

Dankon tra la mondo

La unua en la mondo sendi 100 milionojn da elektronika valuto al ĉiu persono

Tutmondaj landoj ankaŭ havos kelkajn sistemojn

Ĉiuj ili estas ankaŭ por aĉeti ĉiutagajn necesaĵojn por manĝaĵo, vestaĵo, loĝado kaj transportado.Post 2 jaroj de uzo ili ne plu bezonas uzi monon.Homoj vivas feliĉe.

Ĉiuj iras al Mega Mall por manĝi bufedon, redukti fornon kaj redukti poluon

Manĝaĵoj en mega-skatolaj rubujoj Malpakitaj Ĉio malpakita

Vi povas uzi la monon, se vi volas

Ĉar ĉiuj provis esti malfeliĉa, mizera kaj mizera en la pasinteco

ne plu aperas

Post tio, ĉiuj kredis je la instruo de la Biblio

Povas eniri la regnon de la cxielo

Unue faros la perfektan mondon

estos ĉielo

Malbona reproduktado de malbona manĝaĵo

trinkas

Ne bona por reofendi

Dek Ordonoj Murdo, krimfajro kaj adulto

ne plu bona

1 taga laboro dum 3 monatoj

Neniu rango, reciproka kunlaboro

Kiel dungito de Apple-butiko

Post 2 jaroj, landoj tra la mondo ne bezonos monon

Produkta interŝanĝo Estas videoj por instrui homojn produkti rimedajn produktojn Tutmonda aŭtomata produktada mekanizado

Homoj nur ludas la reston de la tempo

iuj naturaj aferoj

(video foto)

………………………………………….. …. ………………………………..

Trovu kelkajn homojn por iri al la templo kaj trovi Davidon por malfermi la pordegojn de la regno de la ĉielo. . . . . . .

Bonvolu unue scii la biblion

Se vi sentas, ke la mondo havas amon

Bonvolu forigi malbonajn mallongajn filmetojn memstare

Ne bona, publikigu malbonajn librojn denove

i am Persident Speech.

Unify the world Return to God here

Thank you all over the world

The world’s first to send 100 million electronic currency to each person

Global countries will also have some systems

All of them are also to buy daily necessities for food, clothing, housing and transportation. After 2 years of use, they no longer need to use money. People live happily.

All go to the fully automatic Mega Mall food buffet Reduce stoves and reduce pollution

Snacks are picked up in the mega box storage box Unpacked All items unpacked There is a giant automatic pick-up machine at the door

You can use the money if you want

Because everyone has tried to be unhappy, miserable, and miserable in the past

no longer appear

After that, everyone believed in the teaching of the Bible

Can enter the kingdom of heaven

First will do the perfect world

will be heaven

Bad reproduction of bad food

drinks

Not good for re-offending

Ten Commandments Adultery (Food Influenced by Unclean Food According to the Bible)

not good anymore

1 day work for 3 months

No rank, mutual cooperation

Like an Apple shop employee

After 2 years, countries around the world will not need money

Product interchange There are videos to teach people to produce resource products Global automatic production mechanization

People just play the rest of the time

some natural stuff

(video photo)

……………………………………………… ………………………………..

Find some people to go to the temple and find David to open the gates of the kingdom of heaven. . . . . David should Gold hair

Please know the bible first

If you feel the world has love

Please take down bad short videos by yourself

Not good, publish bad books again

me speech

Unify the world Return to God here

Thank you all over the world

The world’s first to send 100 million electronic currency to each person

Global countries will also have some systems

All of them are also to buy daily necessities for food, clothing, housing and transportation. After 2 years of use, they no longer need to use money. People live happily.

All go to Mega Mall to eat buffet, reduce stove and reduce pollution

Snacks in mega box bins Unpacked Everything unpacked

You can use the money if you want

Because everyone has tried to be unhappy, miserable, and miserable in the past

no longer appear

After that, everyone believed in the teaching of the Bible

Can enter the kingdom of heaven

First will do the perfect world

will be heaven

Bad reproduction of bad food

drinks

Not good for re-offending

Ten Commandments Murder, arson and adultery

not good anymore

1 day work for 3 months

No rank, mutual cooperation

Like an Apple shop employee

After 2 years, countries around the world will not need money

Product interchange There are videos to teach people to produce resource products Global automatic production mechanization

People just play the rest of the time

some natural stuff

(video photo)

……………………………………………… ………………………………..

Find some people to go to the temple and find David to open the gates of the kingdom of heaven. . . . . .

Please know the bible first

If you feel the world has love

Please take down bad short videos by yourself

Not good, publish bad books again

भाषण

दुनिया को एकजुट करें यहां भगवान के पास लौटें

पूरी दुनिया में धन्यवाद

प्रत्येक व्यक्ति को 100 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भेजने वाला दुनिया का पहला

वैश्विक देशों में भी कुछ सिस्टम होंगे

उन सभी को भोजन, वस्त्र, आवास और परिवहन के लिए दैनिक आवश्यकता का सामान भी खरीदना है। 2 साल के उपयोग के बाद, उन्हें अब पैसे का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लोग खुशी से रहते हैं।

सभी पूरी तरह से स्वचालित मेगा मॉल फूड बुफे में जाते हैं स्टोव कम करते हैं और प्रदूषण कम करते हैं

मेगा बॉक्स स्टोरेज बॉक्स में स्नैक्स उठाए जाते हैं अनपैक्ड सभी आइटम अनपैक्ड दरवाजे पर एक विशाल स्वचालित पिक-अप मशीन है

आप चाहें तो पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं

क्योंकि अतीत में हर किसी ने दुखी, दुखी और दुखी रहने की कोशिश की है

अब दिखाई नहीं देता

उसके बाद, सभी ने बाइबल की शिक्षा में विश्वास किया

स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं

पहले करेंगे मुकम्मल दुनिया

स्वर्ग होगा

खराब भोजन का खराब प्रजनन

पेय

फिर से अपमान करने के लिए अच्छा नहीं है

दस आज्ञाएँ व्यभिचार (बाइबल के अनुसार अशुद्ध भोजन से प्रभावित भोजन)

अब अच्छा नहीं है

3 महीने के लिए 1 दिन का काम

कोई रैंक नहीं, आपसी सहयोग

एक Apple दुकान कर्मचारी की तरह

2 साल बाद दुनिया भर के देशों को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी

उत्पाद इंटरचेंज लोगों को संसाधन उत्पादों का उत्पादन करने के लिए सिखाने के लिए वीडियो हैं वैश्विक स्वचालित उत्पादन मशीनीकरण

बाकी समय लोग बस खेलते हैं

कुछ प्राकृतिक चीजें

(वीडियो फोटो)

……………………………………… ……………………………………

कुछ लोगों को ढूंढ़ो जो मन्दिर में जायें और दाऊद को ढूंढ़ कर स्वर्ग के राज्य के फाटकों को खोल दें। . . . . .

कृपया पहले बाइबिल जान लें

अगर आपको लगता है कि दुनिया में प्यार है

कृपया अपने आप से खराब लघु वीडियो को हटा दें

अच्छा नहीं, बुरी किताबें दोबारा प्रकाशित करें

अमेरिकी भाषण

दुनिया को एकजुट करें यहां भगवान के पास लौटें

पूरी दुनिया में धन्यवाद

प्रत्येक व्यक्ति को 100 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भेजने वाला दुनिया का पहला

वैश्विक देशों में भी कुछ सिस्टम होंगे

उन सभी को भोजन, वस्त्र, आवास और परिवहन के लिए दैनिक आवश्यकता का सामान भी खरीदना है। 2 साल के उपयोग के बाद, उन्हें अब पैसे का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लोग खुशी से रहते हैं।

सभी मेगा मॉल में बुफे खाने, चूल्हे कम करने और प्रदूषण कम करने के लिए जाते हैं

मेगा बॉक्स डिब्बे में नाश्ता अनपैक्ड सब कुछ अनपैक्ड

आप चाहें तो पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं

क्योंकि अतीत में हर किसी ने दुखी, दुखी और दुखी रहने की कोशिश की है

अब दिखाई नहीं देता

उसके बाद, सभी ने बाइबल की शिक्षा में विश्वास किया

स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं

पहले करेंगे मुकम्मल दुनिया

स्वर्ग होगा

खराब भोजन का खराब प्रजनन

पेय

फिर से अपमान करने के लिए अच्छा नहीं है

दस आज्ञाएँ हत्या, आगजनी और व्यभिचार

अब अच्छा नहीं है

3 महीने के लिए 1 दिन का काम

कोई रैंक नहीं, आपसी सहयोग

एक Apple दुकान कर्मचारी की तरह

2 साल बाद दुनिया भर के देशों को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी

उत्पाद इंटरचेंज लोगों को संसाधन उत्पादों का उत्पादन करने के लिए सिखाने के लिए वीडियो हैं वैश्विक स्वचालित उत्पादन मशीनीकरण

बाकी समय लोग बस खेलते हैं

कुछ प्राकृतिक चीजें

(वीडियो फोटो)

……………………………………… ……………………………………

कुछ लोगों को ढूंढ़ो जो मन्दिर में जायें और दाऊद को ढूंढ़ कर स्वर्ग के राज्य के फाटकों को खोल दें। . . . . .

कृपया पहले बाइबिल जान लें

अगर आपको लगता है कि दुनिया में प्यार है

कृपया अपने आप से खराब लघु वीडियो को हटा दें

अच्छा नहीं, बुरी किताबें दोबारा प्रकाशित करें

我總統演講

統一全球 返回神這裡

多謝全世界的人

全球首先每人派1億電子貨幣

全球囯家也會有些系統

全部也是買衣食住行生活用品 用2年後不再需要用錢 人們開心生活

全部去全自動Mega Mall食自助餐 減少爐具 減少污染

零食在mega box儲物筒取 無包裝 全部東西無包裝 門口有巨型自動取機

如妳自己想用錢也可

因每個人也試過不開心痛苦 困苦的以往

之後不再出現

之後每人信聖經教導

可進天囯

首先會做完美世界

之後會做天囯

不好再生產不好的食物

飲品

不好再犯罪

十誡 姦淫(食物 洗頭水影響 因根據聖經所指的不潔凈食物)

不好再爭恨

3個月做1天工作 輪住工作

無職級分別 互相合作

好似Apple shop的職員這樣

2年後全球囯家不需用錢

產品互換 有影片教人們生產資源 產品 全球自動生産機械化

人們其他時間只是玩

一些自然的玩意

(影片 相片)

………………………………………………………………..

找些人去聖殿 找大衞開天國的門………………….

請先認識聖經

如果感覺世界有愛

請自行下架不好的短片 影片

不好再出版不好的書

我總統演講

統一全球 返回神這裡

多謝全世界的人

全球首先每人派1億電子貨幣

全球囯家也會有些系統

全部也是買衣食住行生活用品 用2年後不再需要用錢 人們開心生活

全部去Mega Mall食自助餐 減少爐具 減少污染

零食在mega box儲物筒取 無包裝 全部東西無包裝

如妳自己想用錢也可

因每個人也試過不開心痛苦 困苦的以往

之後不再出現

之後每人信聖經教導

可進天囯

首先會做完美世界

之後會做天囯

不好再生產不好的食物

飲品

不好再犯罪

十誡 殺人放火姦淫(食物影響 因跟聖經不潔凈)

不好再爭恨

3個月做1天工作 輪住工作

無職級分別 互相合作

好似Apple shop的職員這樣

2年後全球囯家不需用錢

產品互換 有影片教人們生產資源 產品 全球自動生産機械化

人們其他時間只是玩

一些自然的玩意

(影片 相片)

………………………………………………………………..

找些人去聖殿 找大衞開天國的門

請先認識聖經

如果感覺世界有愛

請自行下架不好的短片 影片

不好再出版不好的書

大統領我大統領スピーチ

世界を統一するここで神に戻る

世界中に感謝します

世界で初めて一人当たり1億の電子通貨を送金

グローバル国にもいくつかのシステムがあります

それらのすべてはまた、食料、衣類、住宅および輸送のための日用品を購入することです。 2年間使用した後、彼らはもはやお金を使う必要はありません。人々は幸せに暮らしています。

すべてが完全自動のメガモールフードビュッフェに行きますストーブを減らし、汚染を減らします

スナックはメガボックス収納ボックスでピックアップされます開梱すべてのアイテムが開梱されますドアには巨大な自動ピックアップマシンがあります

あなたが望むならあなたはお金を使うことができます

誰もが過去に不幸、惨め、そして惨めになろうとしたからです

表示されなくなりました

その後、誰もが聖書の教えを信じました

天国に入ることができます

最初は完璧な世界を行います

天国になります

悪い食べ物の悪い繁殖

飲み物

再犯には向いていない

十戒姦淫(聖書によると汚れた食物の影響を受けた食物)

もう良くない

3ヶ月間の1日仕事

ランクなし、相互協力

アップルショップの従業員のように

2年後、世界中の国々はお金を必要としなくなります

製品交換リソース製品の生産を人々に教えるためのビデオがありますグローバルな自動生産機械化

人々は残りの時間だけ遊ぶ

いくつかの自然なもの

(ビデオ写真)

………………………………………….。 …………………………..。

神殿に行く人を何人か見つけて、天国の門を開くためにダビデを見つけてください。 。 。 。 。 。

最初に聖書を知ってください

あなたが世界に愛があると感じたら

悪い短い動画を自分で削除してください

良くない、悪い本をもう一度出版する

アメリカンスピーチ

世界を統一するここで神に戻る

世界中に感謝します

世界で初めて一人当たり1億の電子通貨を送金

グローバル国にもいくつかのシステムがあります

それらのすべてはまた、食料、衣類、住宅および輸送のための日用品を購入することです。 2年間使用した後、彼らはもはやお金を使う必要はありません。人々は幸せに暮らしています。

全員がメガモールに行き、ビュッフェを食べ、ストーブを減らし、汚染を減らします

メガボックスビンのスナック開梱すべてが開梱

あなたが望むならあなたはお金を使うことができます

誰もが過去に不幸、惨め、そして惨めになろうとしたからです

表示されなくなりました

その後、誰もが聖書の教えを信じました

天国に入ることができます

最初は完璧な世界を行います

天国になります

悪い食べ物の悪い繁殖

飲み物

再犯には向いていない

十戒殺人、放火、姦淫

もう良くない

3ヶ月間の1日仕事

ランクなし、相互協力

アップルショップの従業員のように

2年後、世界中の国々はお金を必要としなくなります

製品交換リソース製品の生産を人々に教えるためのビデオがありますグローバルな自動生産機械化

人々は残りの時間だけ遊ぶ

いくつかの自然なもの

(ビデオ写真)

………………………………………….。 …………………………..。

神殿に行く人を何人か見つけて、天国の門を開くためにダビデを見つけてください。 。 。 。 。 。

最初に聖書を知ってください

あなたが世界に愛があると感じたら

悪い短い動画を自分で削除してください

良くない、悪い本をもう一度出版する

나의 대통령 연설

세상을 통일하라 여기에서 하나님께로 돌아가라

전 세계에 감사합니다

세계 최초 1인당 1억 전자화폐 송금

글로벌 국가에도 일부 시스템이 있습니다.

그들 모두는 또한 음식, 의복, 주택 및 교통에 대한 생활 필수품을 구입합니다. 2년 사용 후 더 이상 돈을 사용할 필요가 없습니다. 사람들은 행복하게 살고 있습니다.

모두 전자동 메가몰 뷔페로 이동 스토브를 줄이고 오염을 줄입니다.

메가박스 보관함에서 간식을 픽업합니다 포장 풀기 전 품목 포장 풀기 문 앞에 거대한 자동 픽업 기계가 있습니다

당신이 원한다면 돈을 사용할 수 있습니다

과거에는 모두가 불행하고 비참하고 비참해지려고 노력했기 때문에

더 이상 나타나지 않는다

그 후로 모든 사람들이 성경의 가르침을 믿었습니다.

천국에 들어갈 수 있다

퍼스트 윌 퍼펙트 월드

천국이 될 것이다

나쁜 음식의 나쁜 번식

음료수

재범에 좋지 않다.

십계명 간음(성경에 따르면 부정한 음식의 영향을 받는 음식)

더 이상 좋지 않다

3개월간 1일 근무

무직, 상호 협력

애플샵 직원처럼

2년 후, 전 세계 국가들은 돈이 필요하지 않을 것입니다.

제품교류 자원제품을 생산하는 방법을 가르치는 동영상이 있습니다. 글로벌 자동 생산 기계화

사람들은 나머지 시간에 놀아요

약간의 자연적인 것들

(동영상 사진)

………………………………………………………………… …………………………………………………..

성전에 갈 사람을 찾고, 천국 문을 여는 다윗을 찾으십시오. . . . . .

성경을 먼저 알고

세상에 사랑이 있다고 느낀다면

나쁜 짧은 동영상은 스스로 내려주세요.

좋지 않다, 나쁜 책을 다시 출판하라

미국 연설

세상을 통일하라 여기에서 하나님께로 돌아가라

전 세계에 감사합니다

세계 최초 1인당 1억 전자화폐 송금

글로벌 국가에도 일부 시스템이 있습니다.

그들 모두는 또한 음식, 의복, 주택 및 교통에 대한 생활 필수품을 구입합니다. 2년 사용 후 더 이상 돈을 사용할 필요가 없습니다. 사람들은 행복하게 살고 있습니다.

뷔페를 먹고 난로를 줄이고 오염을 줄이기 위해 모두 메가 몰로 이동

메가 박스 빈의 스낵 포장 풀기 포장 풀린 모든 것

당신이 원한다면 돈을 사용할 수 있습니다

과거에는 모두가 불행하고 비참하고 비참해지려고 노력했기 때문에

더 이상 나타나지 않는다

그 후로 모든 사람들이 성경의 가르침을 믿었습니다.

천국에 들어갈 수 있다

퍼스트 윌 퍼펙트 월드

천국이 될 것이다

나쁜 음식의 나쁜 번식

음료수

재범에 좋지 않다.

십계명 살인, 방화, 간음

더 이상 좋지 않다

3개월간 1일 근무

무직, 상호 협력

애플샵 직원처럼

2년 후, 전 세계 국가들은 돈이 필요하지 않을 것입니다.

제품교류 자원제품을 생산하는 방법을 가르치는 동영상이 있습니다. 글로벌 자동 생산 기계화

사람들은 나머지 시간에 놀아요

약간의 자연적인 것들

(동영상 사진)

………………………………………………………………… …………………………………………………..

성전에 갈 사람을 찾고, 천국 문을 여는 다윗을 찾으십시오. . . . . .

성경을 먼저 알고

세상에 사랑이 있다고 느낀다면

나쁜 짧은 동영상은 스스로 내려주세요.

좋지 않다, 나쁜 책을 다시 출판하라

天囯永生

eterna vivo

living with God

印度加個全球産品概念

Gobal product conce

全球人也知道這樣做

全部語言

China more belive Bible

but by control

worldwide more girl and woman is well

by world control

by man control

no want to sin

but have more men good

but no joyful because living to working pressures

no oppurtiy to know God Bible

world have people Well but no oppurtiy to know God

heart

Or dare to say

or no guts to say

more is fakes news

地上的罪惡

因太倦

我就死

全球人也知道這樣做

開始做


Contact me :

Monday – Sunday : 10:00 – 23:00

bochk.com : LI KWOK LEUNG (李國樑) 012 806 200 55786

Paypal : t81186316@yahoo.com.hk